go to recommended course หลักสูตรแนะนำ go to in-house training In-house training go to outdoor seminar Outdoor Seminar go to others สิ่งที่ท่านจะได้รับgo to othersProfile บริษัทวีที เทคโนโลยี

หลักสูตรอบรม Oracle In-house Course

In-House training เป็นบริการวิทยากร ในการจัดอบรมออราเคิลหลักสูตรต่างๆให้กับพนักงานที่บริษัทของท่าน หรือที่สถานที่จัดอบรมที่บริษัทท่านเตรียมไว้ โดยมีระยะเวลาในการอบรมตามหลักสูตรที่ท่านต้องการ ลักษณะการสอนจะเป็นการสอนทฤษฎีและมีการลงมือปฏิบัติ workshop เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความมั่นใจ โดยมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใหล้ชิด

ระบบการเรียนการสอนใช้ระบบ Tutor เน้นเข้าใจ concept และความรู้หลัก 80 % ที่พบในการทำงานจริง ที่จำเป็นต้องใช้จริง ๆ และสามารถใช้ Google ช่วยเหลือสำหรับงานส่วนเสริมได้

ด้วย style ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับผู้สอน ประกอบกับให้ผู้เรียนได้มีเวลาทำ lab ภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถกลับไปปฏิบัติงานต่อได้ทันที

โดยสามารถตั้งคำถามหรือนำปัญหามาหารือทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนไปแล้ว

รวมทั้งมีบริการ Consult นอกสถานที่ฟรีตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ผู้เรียนสามารถมาเรียนหลักสูตรเดิมเพื่อทบทวน หรือชดเชยวันที่ขาดหายไปในระหว่างการอบรมได้ฟรี ตามตารางอบรมสำหรับผู้เรียนรายบุคคล ถ้ายังมีที่ว่างเพียงพอ

การจัดอบรม Oracle สามารถแบ่ง Course ต่างๆออกเป็น 4 สายใหญ่ๆได้ดังนี้ : สาย SQL และ PL/SQL, สาย Oracle Database Administrator, สาย Oracle Data Warehouse และ Oracle Developer (IDS และ IAS) และแต่ละสายยังแบ่งหลักสูตรออกเป็นระดับต่างๆ ได้แก่ : Beginner Level, Intermediate Level และ Advanced Level

Calender 2021>>

SQL and PL/SQL

Beginner Level

Intermediate Level

Advanced Level

Oracle Database Administrator

Beginner Level

Intermediate Level

Advanced Level

Oracle In-house Training

In-House training เป็นบริการวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรมออราเคิลหลักสูตรต่างๆให้กับพนักงานที่บริษัทของท่าน หรืออาจจะเป็นการฝึกอบรมที่สถานที่จัดอบรมที่บริษัทท่านเตรียมไว้ เช่น ศูนย์ฝึกอบรม หรือห้องประชุมของโรงแรม โดยมีระยะเวลาในการอบรมตามหลักสูตรที่ท่านต้องการ ลักษณะการสอน จะเป็นการสอนทฤษฎีและมีการลงมือปฏิบัติ workshop เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความมั่นใจ โดยมีวิทยากรและผู้ช่วยสอนคอยให้คำแนะนำ

เหมาะสำหรับ บริษัทที่มีพนักงานสนใจเป็นจำนวนมาก หรือต้องการให้พนักงานในองค์กรมีความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะดูแลหรือพัฒนาระบบต่อ และสามารถจัดเตรียมสถานที่อบรมและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการอบรมได้ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบ network และโปรเจ็คเตอร์

กลุ่มเป้าหมาย บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่สามารถเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการอบรมได้ เพื่อให้สะดวกกับผู้เข้าอบรม

บริษัทที่ผ่านการอบรม Oracle in-house training โดยวีที เทคโนโลยี :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outdoor Seminar

seminar sample place

Oracle Training แบบ Outdoor Seminar เป็นการจัดฝึกอบรมออราเคิลนอกสถานที่ โดยใช้สถานที่บ้านพัก โรงแรม รีสอร์ท หรือศูนย์ฝึกอบรมตามจังหวัดต่างๆที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมาก เช่น ตลาดน้ำอัมพวา ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ โดยมีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมซึ่งเน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของ teamwork รวมถึงการแลกเปลี่ยนหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้เข้าอบรมคนอื่นๆที่มาจากสายงานที่เกี่ยวข้องกันได้ดียิ่งขึ้น บริษัทจะมีการจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ พร้อมทั้งกิจกรรม อาหารว่างและอาหารกลางวัน

เหมาะสำหรับ องค์กรที่มีโครงการ Kickoff project หรือมีโครงการซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานหลายๆแผนก เช่น การ Implement ERP ใหม่ หรือการ Implement Data Warehouse และองค์กรที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการทำงานเป็นทีม

กลุ่มเป้าหมาย องค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อการ Kickoff project และเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานแบบ teamwork

Training Includes

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการอบรมแบบ in-house และ outdoor seminar

  • Experienced trainer(s) การฝึกอบรมจากวิทยากรที่ได้รับ Oracle Certified
  • Pre-test and Post-test การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
  • Book(s) and practices หนังสือและแบบฝึกหัด
  • VT Technology Certified ใบรับรองผ่านการอบรมจากบริษัท

Oracle Course ที่เราเปิดอบรม

Outdoor Oracle Seminar