go to available course หลักสูตรที่เปิด go to price ราคาหลักสูตร go to place สถานที่อบรมgo to apply process ขั้นตอนการสมัคร go to course table download ดาวน์โหลดตารางอบรมgo to course table downloadProfile บริษัทวีที เทคโนโลยี

หลักสูตร Oracle สำหรับผู้เรียนรายบุคคล

 (สถานที่อบรม ที่ที่ใช้ internet ความเร็วสูงได้ อบรมผ่าน online )

Calender 2021>>

(หมายเหตุ ทุกหลักสูตรสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ได้

และยังสามารถ ลดหย่อนภาษี 200% สำหรับค่าอบรมได้ด้วย)

 

หลักสูตรที่เราเปิดสอนสำหรับผู้เรียนแบบ public มีดังนี้

 • SQL Fundamentals I
 • Analytic SQL
 • SQL Tuning
 • PL/SQL Fundamentals
 • PL/SQL Program Units
 • PL/SQL Advanced
 • Administration Workshop I
 • Administration Workshop II
 • Performance Tuning

(สามารถดูหลักสูตรอื่นๆสำหรับการอบรมแบบ In-house ได้ที่นี่)

บริษัท วีที เทคโนโลยี จำกัด ได้ดำเนินงานธุรกิจ IT support ในด้าน Oracle Software ซึ่งรวมไปถึงการจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลากรของบริษัทและองค์กรต่างๆ
และนอกจากนั้น ขณะนี้ยังเปิดสอนบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท ที่บางครั้งทางบริษัทไม่ได้มีความประสงค์ที่จะอบรม Oracle ให้กับพนักงานจำนวนมาก แต่ต้องการให้พนักงานอบรมเพียง 1 - 2 คนเท่านั้น หรือนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจอยากเรียน Oracle เพื่อความรู้เพิ่มเติ่ม หรือเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการทำงานกับ Oracle Database
ระบบการเรียนการสอนใช้ระบบ Tutor ปูพื้นให้เข้าใจ concept เน้นความรู้ 80 % หลักๆ ที่พบในการทำงานจริง เน้นที่จำเป็นต้องใช้งานจริง และสามารถใช้ Google ช่วยเหลือการหาความรู้ต่อยอดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  และให้ผู้เรียนได้มีเวลาทำ lab ภาคปฏิบัติอย่างจุใจ เพื่อให้สามารถกลับไปปฏิบัติงานต่อได้ทันที
โดยสามารถตั้งคำถามหรือนำปัญหามา consult ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนไปแล้ว  รวมทั้งมีบริการไปให้คำปรึกษานอกสถานที่ฟรีตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ผู้เรียนสามารถมาเรียนหลักสูตรเดิมเพื่อทบทวน หรือชดเชยวันที่ขาดหายไปในระหว่างการอบรมได้ฟรี ตามตารางอบรมถ้ายังมีที่ว่างเพียงพอ

SQL

หลักสูตร  SQL มี 2 หลักสูตร คือ  SQL Fundamentals I และ  Anlytical SQL

SQL Fundamentals I

หลักสูตร SQL Fundamentals I เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาภาษา SQL ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้เพื่อจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเพื่อให้สามารถนำไปใช้งาน Oracle Database ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การดึงข้อมูลในส่วนที่ต้องการใช้งาน จากฐานข้อมูล  ทั้งดึงออกมาโดยตรง หรือใช้การคำนวณหรือจัดกลุ่ม เปลี่ยนแปลงรูปแบบ (format) ต่าง ๆ ของข้อมูลได้  สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ของตารางต่าง ๆ ได้ สามารถใช้ subquery ช่วยในการดึงข้อมูลที่มีความซับซ้อนออกมาแสดงได้  สามารถใช้ set operation ในการรวมกลุ่มของผลลัพธ์ต่าง ๆ ได้ สามารถ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้ application ได้

นอกจากนี้ SQL Fundamentals I ยังเป็นวิชาพื้นฐานที่ใช้ในการสอบ Oracle Certified ทั้งสาย DBA และ Developer

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 12c/18c/19c SQL Fundamentals I (3 วัน)>>

ตารางการอบรม

Calender 2021>>

ค่าอบรม ท่านละ 15,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) อบรม 3 วัน

 

Analytic SQL

หลักสูตร Analytic SQL เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องมาจาก หลักสูตร SQL Fundamentals เพื่อการใช้งานในระดับที่สูงขึ้น  เช่น  Create indexes, constraints, schema objects, external tables  และ advanced subqueries สามาถสร้าง column ที่มีความสัมพันธ์ข้าม row ได้ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จะเพิ่มความสามารถในการทำงานกับ Database Oracle ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 12c/18c/19c Analytic SQL (2 วัน)>>

ตารางการอบรม

Calender 2021>>

ค่าอบรม ท่านละ 10,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) อบรม 2 วัน

SQL Tuning


SQL Tuning เป็นการปรับคำสั่งของ User เพื่อลดภาระ Load ของ Server ก็เป็นแนวทางเพื่อช่วยให้ระบบสามารถทำงานได้ดี และมีความเสถียรภาพมากขี้น การปรับแก้ Command SQL นั้น จะมีทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียน เปลี่ยนคำสั่ง sql เพื่อให้การทำงานของ database รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เรียนรู้วิธีการใช้ Index เพิ่มเพื่อความเร็วในการทำงาน เรียนรู้การใช้สถิติเพื่อเพิ่มความสามารถของ oracle สามารถหา sql ที่เป็นปัญหาได้ ทั้งในเรื่องความเร็วและเรื่องการใช้ทรัพยากรมากเกินไป

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 12c/18c/19c SQL Tuning (3 วัน)>>

 ตารางการอบรม

Calender 2021>>

ค่าอบรม ท่านละ 15,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) อบรม  3 วัน

PL/SQL

ภาษา PL/SQL นั้น พัฒนาโดย Oracle เพื่อเป็นส่วนเสริมในการใช้คำสั่ง SQL ให้ทำงานแบบ procedural กับฐานข้อมูล Oracle  ซึ่ง PL/SQL ถือว่าเป็นเครื่องมือใช้พัฒนาระบบงานที่เพิ่มความสามารถให้กับการใช้  SQL ใน Oracle ได้เป็นอย่างดี

PL/SQL Fundamentals

หลักสูตร PL/SQL Fundamentals เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นหรือมีความสนใจในการที่จะพัฒนา  Application ของ Oracle เช่น การสร้าง anonymous block, loops, control structures, explicit cursors, Handle runtime errors, procedures and functions.

นอกจากนี้ PL/SQL Fundamentals ยังเป็นวิชาพื้นฐานที่ใช้ในการสอบ Oracle Certified ทั้งสาย DBA และ Developer เช่นเดียวกับหลักสูตร SQL Fundamentals I

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 12c/18c/19c PL/SQL Fundamentals (2 วัน)>>

ตารางการอบรม

Calender 2021>>

ค่าอบรม ท่านละ 10,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) อบรม 2 วัน

PL/SQL Program units

หลักสูตร PL/SQL Program units เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก PL/SQL Fundamentals เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นหรือมีความสนใจในการที่จะพัฒนา Application ของ Oracle  เป็นการใช้งาน  PL/SQL ในระดับที่สูงขึ้น เช่น การสร้างและการจัดการ  package subprograms and triggers

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 12c/18c/19c PL/SQL Program units (3 วัน)>>

ตารางการอบรม

Calender 2021>>

ค่าอบรม ท่านละ 15,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) อบรม 3 วัน

 

PL/SQL Advanced

หลักสูตร PL/SQL Advanced เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก PL/SQL Program units เหมาะสำหรับการใช้งาน  PL/SQL ในระดับที่สูงขึ้น เช่น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการเขียน PL/SQL เพื่อให้ได้ Performance ที่สูงขึ้น

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 12c/18c/19c PL/SQL Advanced (3 วัน)>>

ตารางการอบรม

Calender 2021>>

ค่าอบรม ท่านละ  15,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) อบรม  3 วัน

 

Oracle Database Administrator

Oracle Database Administrator Workshop หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเป็น Oracle Administrator อย่างมืออาชีพโดยเฉพาะ มี 3 Course คือ Administration Workshop I , Administration Workshop II และ Performance Tuning

Oracle Database Administration Workshop I

หลักสูตร Administration WorkAdministration Workshop Ishop I เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นในการที่จะเป็น Oracle Database Admin เพื่อให้สามารถดูแลฐานข้อมูล oracle ได้ สามารถเปิดปิดฐานข้อมูลได้ Back up ข้อมูลได้เพื่อป้องกันการสูญหาย การกู้ฐานข้อมูลเบื้องต้นและเปิดคุณสมบัติต่าง ๆ ของฐานข้อมูลเพื่อเตรียมป้องกันความเสียหายต่าง ๆ ได้ เพิ่มและปรับแต่งขนาดฐานข้อมูล เพิ่ม User เพิ่ม Table เพื่อให้เก็บข้อมูลได้ตามต้องการ สามารถลบข้อมูลที่ไม่ต้องการหรือนำไปเก็บไว้ในแหล่งอื่น เช่น tape drive ได้ สามารถย้ายข้อมูลไปหรือส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นได้

สำหรับผู้ที่สนใจจะสอบ Oracle Certified Associate (OCA) จะต้องสอบ SQL Fundamentals I หรือ PL/SQL Fundamentals I และ Oracle Database Administrator Workshop I

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 12c/18c/19c Administration Workshop I (5 วัน)>>

ตารางการอบรม

Calender 2021>>

ค่าอบรม ท่านละ 25,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) อบรม 5 วัน

 

Oracle Database Administration Workshop II

หลักสูตร Oracle Database Admin 2 : Advanced  เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องมาจาก  Oracle Database Admin 1 : Fundamental  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจการใช้งาน Oracle Database ในระดับหนึ่ง เน้นเรื่องการฝึกฝนการกู้ การซ่อม ปรับแต่งฐานข้อมูลขั้นสูง (Back up and Recovery) สามารถใช้เครื่องมือ (advisor) ที่ oracle เตรียมมาได้ ซึ่งช่วยให้การดูแลรักษาฐานข้อมูลเป็นไปได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจจะสอบ Oracle Certified Professiona (OCP) หลักสูตรนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นวิชาเตรียมสอบ OCP โดยผู้สอบจะต้องสอบ SQL Fundamentals I หรือ  PL/SQL Fundamentals I , Oracle Database Administrator Workshop I และ Oracle Database Administrator Workshop II นี้เป็นหลักสูตรสุดท้าย รวมแล้วการสอบ Oracle Certified Professional (OCP) ต้องสอบ 3 วิชา

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 12c/18c/19c Administration Workshop II (5 วัน)>>


ตารางการอบรม

Calender 2021>>

ค่าอบรม ท่านละ 25,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) อบรม 5 วัน

 

Performance Tuning

เป็นการปรับตั้ง (Tuning) เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ดีเท่าเดิมหรือดีขึ้น หรือทำการปรับ parameter ต่างๆ ของ Server เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน หรือลักษณะของข้อมูลของแต่ละองค์กร โดยจะอาศัยข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบบเก็บมา เป็นข้อมูลเพื่อปรับให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ปรับเพิ่ม parameter ต่าง ๆ ของ Ram หรือ Hard disk ของ Server รวมถึงการเพิ่ม hardware ใหม่ ๆ ด้วย เพราะระบบฐานข้อมูลแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของข้อมูล จำนวนผู้ใช้งาน ลักษณะการใช้งาน พฤติกรรมต่าง ๆ ในการใช้งาน ทำให้ผู้ดูแลต้องมีความรู้และประสบการณ์ รวมถึงมีข้อมูลการใช้งานมากพอ ที่จะทำการปรับตั้งได้   สามารถหาสาเหตุและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอุปสรรคในการทำงานได้

ดูรายละเอียดของหลักสูตร Oracle Database 12c/18c/19c Performance Tuing (5 วัน)>>

ตารางการอบรม

Calender 2021>>

ค่าอบรม ท่านละ  25,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) อบรม  5 วัน

 

หมายเหตุ

 • สำหรับผู้เรียนที่ทางบริษัทส่งมา หากท่านสมัครเรียนตั้งแต่ 2 คอร์สขึ้นไป บริษัทเรายินดีบริการตรวจประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ database เบื้องต้น ให้ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กรุณาแจ้งความต้องการมาพร้อมการสมัครเรียน)
 • ราคายังไม่รวม VAT 7%
 • หลังจบการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับใบผ่านการอบรมจากบริษัท วีที่ เทคโนโลยี จำกัด

สถานที่อบรม

online หรือตามตกลงสำหรับ Customized Course

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกแบบฟอร์มสมัครเรียน หรือคลิกที่นี่
 • รอการติดต่อ หรือโทรมายืนยันการสมัครที่เบอร์ 081-343-4033,02-594-5185 ติดต่อคุณวุฒิ
 • ชำระเงินหลังยืนยันการสมัครเรียบร้อย โดยโอนเงินเข้าบัญชีี บริษัท วีที เทคโนโลยี จำกัด
  ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
  SCB ไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์พระราม9 403-0-52994-7
  KBANK กสิกรไทย สาขาย่อย เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 726-2-63555-9

Contact us for more information.

หลักสูตรที่เปิดอบรม In-house

หากต้องการ Customize Course
โทร 081-343-4033,02-594-5185

go to apply for course